Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku - SEEMP

.

Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku - SEEMP jest narzędziem służącym do monitorowania efektywności energetycznej oraz

zawiera zalecenia działań mających na celu optymalizację zużycia energii na statku.

Głównymi celami Planu są:

poprawa efektywności energetycznej w czasie eksploatacji statku;

redukcja emisji CO2;

minimalizacja strat energetycznych we wszystkich możliwych obszarach działań,

utworzenie procedur oszczędzania energii dla statków zarządzanych przez Polską Żeglugę Morską P.P..

Plan SEEMP - zawiera opis różnorakich działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w eksploatacji zainstalowanych na statku

urządzeniach i zawiera zalecenia odnośnie:

wdrażania właściwej strategii w planowaniu podróży morskiej mającej na celu minimalizację zużycia energii,

promowania wśród załogi statku i personelu lądowego, świadomości dotyczącej efektywności energetycznej,

promowania właściwej współpracy z kooperantami Firmy w kwestiach związanych z efektywnym wykorzystaniem energii.

Narzędzia właściwe dla statku

Możliwość wykonania wielu z opisanych w Planie działań zależeć będzie od rodzaju statku, świadczonych usług i obszaru uprawiania żeglugi.

Efektywność zidentyfikowanych i zastosowanych narzędzi zależeć będzierównież od czynności i procedur jakie mogą być podjęte na konkretnym

statku. Nie wszystkie środki mogą być stosowane stale (ciągle).

Narzędzia właściwe dla Firmy

Eksploatacja statku oparta jest na współpracy pomiędzy wieloma zainteresowanymi stronami, takimi jak właściciel statku, operator,

czarterujący, właściciel ładunku, porty, zrządzający ruchem, stocznie, dostawcy, itd.. Decyzje eksploatacyjne mogą mieć duży wpływ na

efektywność energetyczna statku.

Załoga statku i personel lądowy powinien zbadać wszystkie możliwości dla wdrożenia tych działań zarówno pojedynczo łub łącznie, biorąc pod uwagę

aspekty bezpieczeństwa statku. Rzeczą powszechnie znaną jest to, że poprawa efektywności energetycznej

zmniejsza zużycie paliwa, zmniejsza koszty oraz zmniejsza szkodliwy wpływ na środowisko. Pojedyncze działania na pozór mało znaczące, w

sumie przynoszą znaczące efekty oszczędności paliwa i ograniczają szkodliwość emisji gazów cieplarnianych. Jedna spalona tona paliwa, to

około 3,2 tony C02. Dlatego ważne jest aby zarówno służby lądowe jak i załogi statków pracowały na rzecz poprawy efektywności energetycznej statków

zrządzanych przez Armatora.

< Więcej na: http://www.lr.org/Images/LR%20SEEMP%20template%20v2.2_tcm155-240650.pdf