Maritime Labour Convention.

Konwencja wejdzie w życie 20 sierpnia 2013 roku i jak sama nazwa

wskazuje ma ona na celu poprawę warunków pracy na statkach Obok Konwencji: SOLAS , MARPOL, STCW Konwencja MLC

stanowi czwarty filar podstawowych przepisów międzynarodowych dotyczących żeglugi międzynarodowej. Nakłada

ona przede wszystkim szereg dodatkowych obowiązków na armatorów statków dotyczących warunków pracy na statkach

jak również poprawności kontraktów, wydawania świadectw zdrowia, opieki lekarskiej marynarzy i wielu innych istotnych spraw.

Wydawany będzie Certyfikat Pracy ( MLC Certificate) który będzie przedmiotem inspekcji PSC. Statki które nie będą posiadały

tego certyfikatu będą podawane rozszerzonym inspekcjom w tym przedmiocie.

Tekst Konwencji znajdziemy tutaj: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_090250.pdf