Start O nasStatutInformacje

Mikołajki Morskie KontaktLinki

  

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

KAPITANÓW I OFICERÓW

 

Wersja tekstowa Statutu do druku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szczecin, październik 2012 r.

Rozdział I

Art. 1.

ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPITANÓW I OFICERÓW zwany dalej ZWIĄZKIEM jest ogólnokrajową organizacją związkową.

 

Art. 2.

Związek jest reprezentantem zrzeszonych w nim członków.

 

Art. 3.

1. Terenem działania związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz przebywające poza jej obszarem polskie statki i obiekty pływające, na których zatrudnieni są jego członkowie.

2. Siedzibą Związku jest miasto SZCZECIN.

 

Art. 4

Związek posiada osobowość prawną i w swojej działalności statutowej jest organizacją niezależną, działającą na podstawie statutu, zgodnie z:

· Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,

· ustawą o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r.

· innymi ustawami,

· międzynarodowymi konwencjami.

 

Art. 5.

Związek działa poprzez organy wymienione w statucie i powołane zgodnie z jego postanowieniami.

 

Art. 6.

Związek może tworzyć terenowe organizacje, agendy, biura, przedstawicielstwa zakładowe, placówki naukowo – szkoleniowe, badawcze, kulturalne, inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środki publiczno – informacyjne.

 

Art. 7.

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych oraz organizacji społeczno – zawodowych.

2. Związek może zawierać z zagranicznymi i ich zrzeszeniami związkowymi oraz pracodawcami zagranicznymi i ich przedstawicielstwami umowy dotyczące praw związkowych.

 

Art. 8.

Związek reprezentowany jest przez:

1. Przewodniczącego lub wiceprzewodniczących.

2. Członków organów Związku, w granicach określonych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Związku.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

Art. 9.

Celami Związku są w szczególności:

1. Obrona praw i interesów zawodowych, społecznych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych oraz warunków pracy i życia członków Związku i ich rodzin.

2. Oddziaływanie na politykę gospodarczą państwa, zgodnie z interesami członków Związku.

3. Kształtowanie etyki zawodowej, kultury stosunków międzyludzkich, ochrona godności zawodu reprezentowanego przez członków.

4. Rozwijanie i utrwalenie demokratycznych praw i stosunków społecznych.

 

Art. 10.

Związek realizuje nakreślone cele między innymi przez:

1. Prezentowanie stanowisk wobec organów państwowej władzy administracyjnej, gospodarczej, ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wobec pracodawców, organizacji politycznych społecznych i zawodowych.

2. Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu aktów prawnych dotyczących zatrudnienia, płac, ochrony socjalnej, warunków pracy, ochrony zdrowia i środowiska oraz innych dziedzin życia gospodarczego i społecznego dotyczącego środowiska reprezentowanego przez Związek, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami.

3. Kontrolę nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa dotyczących interesów członków Związku.

4. Uczestnictwo w opracowaniu, zawieraniu, uaktualnianiu i wypowiadaniu układów zbiorowych pracy, zakładowych umów zbiorowych i porozumień oraz prowadzenie kontroli pod względem przestrzegania postanowień tych układów.

5. Uczestnictwo w rozstrzyganiu sporów zbiorowych.

6. Prowadzenie kontroli warunków pracy, płacy i ochrony socjalnej członków zwyczajnych Związku u pracodawców zagranicznych oraz zawieraniu układów zbiorowych w tym zakresie.

7. Współuczestnictwo w komitetach ds. pośrednictwa pracy lub prowadzenie we własnym zakresie pośrednictwa pracy.

8. Przeciwdziałanie bezrobociu.

9. Udzielanie pomocy prawnej członkom Związku i ich rodzinom oraz występowanie na ich wniosek przed sądami.

10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, oświatowej, propagandowej i wydawniczej – zgodnie z przepisami prawa.

10a.Organizowanie imprez, spotkań, bankietów w celu integracji ludzi morza.

11. Udzielanie członkom zwyczajnym Związku pomocy finansowej.

12. Prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej oraz powoływanie fundacji – zgodnie z przepisami prawa.

 

Art.11.

W przypadku naruszenia interesów członków zwyczajnych Związku i ich rodzin oraz dla realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych – Związek może podejmować różne formy protestu i organizować strajki – zgodnie z przepisami prawa.

 

R o z d z i a ł III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 12

Członkowie Związku dzielą się na:

  1. zwyczajnych
  2. honorowych

Art. 12 a.

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każdy obywatel Polski, posiadający dyplom morski na poziomie operacyjnym lub zarządzania dla statku o pojemności brutto 500 lub większej wydany zgodnie z Konwencją STCW (Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. Dz.U.84.39.201 z późn. zm.) bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie i przekonania polityczne, pod warunkiem dobrowolnego wyrażenia woli przestrzegania postanowień Statutu Związku.

2. Wyrażenia woli przystąpienia do Związku i przestrzegania postanowień Statutu polega na złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej opatrzonej własnoręcznym podpisem wraz z wyrażeniem pisemnej zgody na opłacanie w określonym trybie i wysokości składki związkowej ustalonej przez statutowe władze Związku.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje określony w statucie organ Związku.

4. Przynależność do Związku dokumentowana jest legitymacją wydaną przez określony w statucie organ.

 

Art. 12 b

Członkiem honorowym Związku może w dowód uznania zostać każda osoba. Decyzje o przyjęciu podejmuje jednogłośnie Krajowa Rada. O podjętej decyzji Krajowa Rada informuje Zjazd Członków/Delegatów.

 

Art. 13

Utrata członkostwa Związku następuje poprzez:

1. Wystąpienie – na podstawie pisemnego oświadczenia woli po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Związku wynikających z członkostwa.

2. Wykluczenie – w przypadku:

A/. Nie przestrzegania statutu Związku

B/. Uchylania się od opłacania składek- z wyłączeniem członków honorowych

C/. Uchybiania etyce obywatelskiej, zawodowej i koleżeńskiej

D/. Działania na szkodę Związku

E/. Utraty praw obywatelskich oraz ograniczenia zdolności czynności prawnych.

F/. Zgonu.

 

Art.14

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do :

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów i na wszystkie funkcje w Związku z zastrzeżeniem postanowień art. 36 ust.6.

2. Udziału w kształtowaniu celów programowych Związku

3. Oceny działalności Związku, jego organów oraz osób pełniących w tych organach funkcje z wyboru.

4. Korzystanie ze związkowej ochrony prawnej.

5. Osobistego uczestniczenia przy rozpatrywaniu przez organy Związku spraw dotyczących jego osoby.

6. Bieżącej informacji o działalności Związku.

7. Odwołania się do każdej decyzji niższej instytucji do organu wyższej instytucji.

 

Art. 14 a

Członkowie honorowi mają prawo do:

1. Oceny działalności Związku, jego organów oraz osób pełniących w tych organach funkcje z wyboru.

2. Korzystanie ze związkowej ochrony prawnej.

3. Osobistego uczestniczenia przy rozpatrywaniu przez organy Związku spraw dotyczących jego osoby.

4. Bieżącej informacji o działalności Związku.

 

Art.15

Członkowie zwyczajni Związku mają obowiązek;

1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał statutowych organów Związku.

2. Aktywnego uczestnictwa w działalności Związku, jego organów oraz zespołów problemowych w celu realizacji statutowych zadań Związku.

3. Terminowego opłacania składki członkowskiej.

 

Dodaje się Art.15 a

Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał statutowych organów Związku.

 

 

R o z d z i a ł IV

ORGANY ZWIĄZKU

Art. 16

Organami Związku są :

1. Zjazd Członków /Delegatów –jeżeli liczba członków zwyczajnych Związku przekroczy 300 osób.

2. Krajowa Rada.

3. Prezydium Krajowej Rady.

4. Komisja Rewizyjna.

5. Organizacja Zakładowa.

6. Organizacja Międzyzakładowa o ile została powołana

 

Art.. 17

1. Wszystkie organy Związku pochodzą z wyboru według zasad określonych w statucie.

2. Organy Związku działają na zasadzie kolegialności i odpowiedzialne są za realizację zadań statutowych, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

3. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

 

Art. 18

Zjazd Członków / Delegatów:

1. Jest najwyższym organem stanowiącym Związku.

2. W trybie zwyczajnym jest zwoływany przez Krajową Radę raz na cztery lata.

3. W trybie nadzwyczajnym jest zwoływany na podstawie uchwały Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez 1/3 członków zwyczajnych Związku.

3 a. Zjazd Nadzwyczajny jest zwoływany jeżeli liczba osób (po wyczerpaniu trybu określonego w art. 30 a.) w Radzie Krajowej będzie niższa niż 2/3 liczby ustalonej przez Zjazd lub gdy skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się do 1 osoby

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu następuje w terminie do dwóch miesięcy od chwili spełnienia warunków określonych w ust.3 lub 3a

5. Zjazd Delegatów stanowią Delegaci wybrani w ilości i na zasadach określonych przez Krajową Radę oraz mandatariusze pełniący funkcję członka Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady.

 

Art. 19

Do kompetencji Zjazdu w szczególności należy :

1. Określenie programu działania.

2. Uchwalenie statutu i decydowanie o jego zmianach.

3. Określenie ilościowego składu Krajowej Rady i Komisji

Rewizyjnej spośród delegatów.

4. Wybór członków Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej.

5. Wybór przewodniczącego Związku i przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej- spośród delegatów.

6. Udzielenie absolutorium Krajowej Radzie.

7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Krajowej Rady.

8. Powoływanie sekcji zawodowych Związku i określenie ich struktur, kompetencji i obowiązków.

9. Rozwiązanie Związku.

 

Art. 20

Krajowa Rada :

1. Jest najwyższym organem stanowiącym w okresie pomiędzy Zjazdami Członków / Delegatów.

2. Składa się z przewodniczącego, oraz członków Rady w ilości określonej przez Zjazd Członków / Delegatów.

a) Członkiem Krajowej Rady jest obligatoryjnie przedstawiciel mechaników morskich

b) Przedstawiciela mechaników morskich wyłania się w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez Zjazd. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

3. Jest zwoływana w zależności od potrzeb przez Prezydium Krajowej Rady lub Komisję Rewizyjną.

 

Art. 21

Do kompetencji Krajowej Rady należy w szczególności:

1. Określenie sposobów, środków i terminów realizacji programu Związku.

2. Określenie kierunków i zasad gospodarki finansowej Związku, uchwalenie budżetu, zatwierdzenie sprawozdań i jego wykonania oraz zatwierdzenie bilansu.

3. Określenie zasad działalności oraz powoływania Organizacji Zakładowych, agend, biur, przedstawicielstw zakładowych, komisji problemowych Związku.

4. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.

5. Zwoływanie Zjazdu. Członków / Delegatów, określenie ordynacji wyborczej dla wyboru Delegatów na Zjazd.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach akcji protestacyjnej i strajku.

7. Określenie ilościowej etatyzacji biur, agend i przedstawicielstw Związku.

8. Zatwierdzanie zasad i wysokości płac mandatariuszy Związku pochodzących z wyboru.

9. Zatwierdzanie planów pracy Prezydium Krajowej Rady, regulaminów działania organów i agend Związku.

10. Zatwierdzanie stałych przedstawicieli Związku wchodzących w skład organów przedstawicielskich zrzeszeń i organizacji związkowych, krajowych i zagranicznych, do których należy Związek.

11. Wybór wiceprzewodniczących, sekretarzy Związku i członków Prezydium Krajowej Rady, a w przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybór tych mandatariuszy spośród swoich członków na okres pełnienia tych funkcji do czasu zwołania Zjazdu / Delegatów / Członków.

12. Określenie ilości etatowych mandatariuszy pełniących funkcję z wyboru w organach Związku.

13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Krajowej Rady.

14. Ustalenie zasad opłacania i wysokości składki członkowskiej.

 

Dodaje się art. 21 a

1. Rada Krajowa może uchwałą przekazać kompetencje określone w art. 21 ust. 1, 7, 10 przewodniczącemu.

2. Rada Krajowa z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może cofnąć przewodniczącemu upoważnienie do wykonywania jej kompetencji

 

Art. 22

Prezydium Krajowej Rady:

1. Jest organem wykonawczym Związku.

2. Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarzy oraz członków Prezydium Krajowej Rady w ilości określonej przez Krajową Radę.

3. Zbiera się w pełnym składzie w zależności od potrzeb.

4. Kierowane jest bezpośrednio przez przewodniczącego lub jego zastępcę wyznaczonego spośród wiceprzewodniczących.

 

Art. 23

Do obowiązków Prezydium Krajowej Rady należy w szczególności :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Rady.

2. Realizacja uchwał podjętych przez organa stanowiące Związku.

3. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Związku nie zastrzeżonych przez Krajową Radę.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach bieżących kontaktów międzynarodowych Związku.

5. Realizacja zadań w zakresie działalności szkoleniowej, informacyjno – propagandowej i wydawniczej Związku.

6. Kierowanie postępowaniem w sporze zbiorowym, strajkiem i akcjami protestacyjnymi.

7. Podejmowanie decyzji o przyjęciu członka zwyczajnego Związku oraz wnioskowanie do Krajowej Rady o wykreślenie członka Związku,

8. Koordynowanie i nadzorowanie działalności agend, biur, komisji przedstawicielstw Związku.

9. Składanie sprawozdań przed organami stanowiącymi Związku.

10. Zarządzanie majątkiem Związku.

11. Wydawanie legitymacji związkowych.

 

Art. 24

Komisja Rewizyjna :

1. Jest organem kontrolno – rewizyjnym Związku.

2. Składa się z przewodniczącego oraz z członków w ilości określonej przez Zjazd Członków / Delegatów.

3. Zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Art. 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1. Bieżące kontrolowanie merytorycznej, gospodarczej, finansowej i majątkowej działalności Związku, jego organów, komisji, zespołów, przedstawicielstw, agend, biur i innych jednostek organizacyjnych.

2. Opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych oraz ocena bilansów.

3. Składanie organom Związku opracowań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności wobec Zjazdu Członków/ Delegatów oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępujących organów Związku.

 

Art. 26

1. Organizacja Zakładowa jest organem Związku powoływanym przez Krajową Radę.

2. Posiada osobowość prawną w zakresie określonym przez Krajową Radę.

 

Art. 27

1. Organizacja Zakładowa prowadzi działalność związkową na terenie zakładu pracy.

2. Organizacja Zakładowa realizuje uchwały Krajowej Rady i swoje własne.

3. Organizacja Zakładowa działa zgodnie i w oparciu o statut Związku.

4. Organizacja Zakładowa wnioskuje do Krajowej Rady o powołanie przewodniczącego Organizacji Zakładowej i jego zastępcy(ów).

 

27 a

1. Rada Krajowa może powołać Organizację Międzyzakładową posiadającą osobowość prawną w zakresie określonym przez Radę Krajową

2. Kompetencje Organizacji Międzyzakładowej określi Rada Krajowa

3. Organizacja Międzyzakładowa wnioskuje do Rady Krajowej o powołanie przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej i jego zastępców

4. Organizacja Międzyzakładowa prowadzi działalność związkową na terenie kilku zakładów pracy.

5. Organizacja Międzyzakładowa realizuje uchwały Rady Krajowej i swoje własne.

6. Organizacja Międzyzakładowa działa zgodnie i w oparciu o Statut Związku.

 

R o z d z i a ł V

CZŁONKOWIE ORGANÓW ZWIĄZKU

Art. 28

1. Członkami organów Związku mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Związku.

2. Członkowie organów Związku pochodzą z wyboru.

3. Wybory członków organów Związku są tajne.

 

Art. 29

1. Członkowie organów Związku ponoszą związkową odpowiedzialność za naruszenie przepisów statutowo –regulaminowych oraz obowiązków wynikających z pełnionych funkcji.

2. Tryb postępowania w sprawach określonych w ust. 1 ustalają regulaminy uchwalone przez

Krajową Radę.

 

Art. 30

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1. Rezygnacji

2. Wystąpienia lub wykluczenia ze Związku.

3. Utraty praw publicznych oraz ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

4. Niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6 miesięcy, z wyjątkiem okresu zamustrowania.

5. Zgonu.

 

art. 30 a

  1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Krajowej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi osoba, która podczas wyborów na ostatnim Zjeździe uzyskała największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady Krajowej.
  2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi osoba, która podczas wyborów na ostatnim Zjeździe uzyskała największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Komisji Rewizyjnej.
  3. Uzyskanie mandatu przez nowego członka organu Związku wymaga jego pisemnej akceptacji. W razie braku zgody, zostaje powołany kolejny kandydat zgodnie z powyższymi zasadami.

 

R o z d z i a ł VI

ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU PODEJMOWANIE UCHWAŁ

Art. 31

1. Zjazd Członków / Delegatów ma prawo podejmować uchwały, jeżeli uczestniczą w nim członkowie zwyczajni lub delegaci w ilości określonej ordynacją wyborczą.

2. Uchwały Zjazdu Członków / Delegatów w sprawach:

A/. absolutorium

B/. statutu

C/. składek Związkowych

D/. rozwiązania Związku

podejmowane są większością co najmniej 2/3 ważnych głosów członków Związku lub delegatów uczestniczących w Zjeździe Członków / Delegatów, przy czym członkowie Krajowej Rady nie biorą udziału w głosowaniu nad absolutorium.

3. Uchwały Zjazdu Członków / Delegatów w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

Art. 32

1. Krajowa Rada z wyjątkiem w ust. 2 ma prawo podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej połowa uprawnionych członków.

2. Podjęcie uchwały przez Krajową Radę w sprawie zwołania Zjazdu Członków / Delegatów w trybie nadzwyczajnym wymaga większości co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Krajowej Rady.

3. Uchwały Krajowej Rady w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów.

4. W przypadku niemożności osobistego uczestniczenia przez członka Rady Krajowej w jej posiedzeniach, dopuszcza się przedstawienie projektów uchwał i ich głosowanie w formie pisemnej. Po ustaniu przyczyny powodującej nieobecność członka Rady Krajowej niezbędne jest złożenie potwierdzającego podpisu pod głosowanymi uchwałami.

 

Art. 33

1. Prezydium Krajowej Rady i Komisja Rewizyjna z wyjątkiem zastrzeżonym w ust. 2 mają prawo podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych członków.

2. Podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną w sprawie zwołania Zjazdu Członków / Delegatów w trybie nadzwyczajnym wymaga większości 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.

3. Organy wymienione w ust. 1 Podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

 

Art. 34

1. Uchwały dotyczące spraw osobowych / na wniosek członka organu podejmującego uchwałę / mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.

2. Z wyjątkiem zastrzeżonym dla wyboru oraz ust. 1, wszystkie uchwały organów Związku podejmowane są w sposób jawny.

 

Art. 35

Każdy organ wyższy może przekazać w formie uchwały swoje kompetencje innemu organowi niższemu oprócz spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.

 

ZASADY WYBORCZE

Art. 36

1. Delegaci na Zjazd wybierani są według ordynacji i regulaminu wyborczego, określonego przez Krajową Radę.

2. Liczbę członków w organach Związku oraz liczbę kandydatów na miejsce mandatowe określają: ordynacja i regulamin wyborczy oraz zasady uchwalone przez organ dokonujący wyboru

3. Wybór mandatariuszy organów Związku następuje po uzyskaniu przez kandydatów co najmniej 50% + 1 ważnych głosów.

4. Odwołanie mandatariuszy z pełnionej funkcji następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy ich wyborze.

5. Funkcje pełnione w Komisji Rewizyjnej nie mogą być łączone z funkcjami w pozostałych organach Związku.

6. Funkcje członków Prezydium Krajowej Rady oraz funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie mogą być pełnione równocześnie z funkcjami kierowniczymi w partiach i stronnictwach politycznych, organizacjach wyznaniowych, młodzieżowych oraz kierowniczymi funkcjami w organach administracji państwowej i gospodarczej szczebla centralnego.

 

R o z d z i a ł VII

MAJĄTEK ZWIĄZKU

Art. 37

1. Majątek Związku powstaje :

a/. ze składek członkowskich,

b/. z darowizn, dotacji zapisów,

c/. z działalności gospodarczej,

2. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.

 

Art. 38

1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki finansowe i papiery wartościowe.

2. Przyjęcie dotacji, darowizny lub zapisu nie może być uzależniona od warunków sprzecznych z interesami Związku.

 

Art. 39

1. Podstawę działalności finansowo – gospodarczej Związku stanowi budżet.

2. Prezydium Krajowej Rady prowadzi działalność w ramach budżetu, zawiera umowy i zaciąga zobowiązania majątkowe.

3. Za zarządzanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność przewodniczący lub osoby upełnomocnione przez Prezydium Krajowej Rady.

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łącznie co najmniej 2 upełnomocnionych osób.

5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych / o wartości określonej przez Krajową Radę / wymagana jest uchwała Prezydium Krajowej Rady.

 

R o z d z i a ł VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 40

1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:

a/. sztandar Związku,

b/. znak Związku,

c/. odznaka honorowa Związku,

2. Znak Związku podlega ochronie prawnej.

3. Wzory odznak wymienionych w ust. 1 b, c oraz przyznawania odznak honorowych określa Krajowa Rada.

 

Art. 41

Wykładni przepisów dokonuje Krajowa Rada.

 

Art. 42

Kierownikiem Związku jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa jest przewodniczący Związku.

 

Art. 43

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Zjazdu podjętej w trybie Art. 31 ust. 2.

2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zjazd Członków / Delegatów.

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie.

 

Art. 44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w sądzie z mocą obowiązującą od daty uchwalenia przez Zjazd Członków / Delegatów/ lub Komitet Założycielski Związku.