Start O nasStatutInformacje

Mikolajki Morskie KontaktLinki

  

STATUT ZWIAZKU ZAWODOWEGO

KAPITANOW I OFICEROW

 

Wersja tekstowa Statutu do druku

POSTANOWIENIA OGOLNE

Szczecin, pazdziernik 2021 r.

Rozdział I

Art. 1.

ZWIAZEK ZAWODOWY KAPITANOW I OFICEROW zwany dalej ZWIAZKIEM jest ogolnokrajowa organizacja zwiazkowa.

 

Art. 2.

Zwiazek jest reprezentantem zrzeszonych w nim czlonkow.

 

Art. 3.

1. Terenem dzialania zwiazku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz przebywajace poza jej obszarem polskie statki i obiekty plywajace, na których zatrudnieni sa jego czlonkowie.

2. Siedziba Zwiazku jest miasto SZCZECIN.

 

Art. 4

Zwiazek posiada osobowość prawna i w swojej dzialalności statutowej jest organizacja niezalezna, dzialajaca na podstawie statutu, zgodnie z:

· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

· ustawa o Zwiazkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r.

· innymi ustawami,

· miedzynarodowymi konwencjami.

 

Art. 5.

Zwiazek dziala poprzez organy wymienione w statucie i powolane zgodnie z jego postanowieniami.

 

Art. 6.

Zwiazek moze tworzyc terenowe organizacje, agendy, biura, przedstawicielstwa zakladowe, placówki naukowo – szkoleniowe, badawcze, kulturalne, inne jednostki organizacyjne oraz posiadac wlasne srodki publiczno – informacyjne.

 

Art. 7.

1. Związek może być czlonkiem krajowych i miedzynarodowych zrzeszen zwiazkowych oraz organizacji spoleczno – zawodowych.

2. Związek może zawierać z zagranicznymi i ich zrzeszeniami zwiazkowymi oraz pracodawcami zagranicznymi i ich przedstawicielstwami umowy dotyczace praw zwiazkowych.

 

Art. 8.

Zwiazek reprezentowany jest przez:

1. Przewodniczacego lub wiceprzewodniczacych.

2. Czlonków organów Zwiazku, w granicach określonych przez przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego Zwiazku.

 

Rozdzial II

CELE I ZADANIA ZWIAZKU

Art. 9.

Celami Zwiazku sa w szczegolnosci:

1. Obrona praw i interesów zawodowych, spolecznych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych oraz warunków pracy i zycia czlonków Zwiazku i ich rodzin.

2. Oddzialywanie na polityke gospodarcza panstwa, zgodnie z interesami czlonków Zwiazku.

3. Ksztaltowanie etyki zawodowej, kultury stosunków miedzyludzkich, ochrona godnosci zawodu reprezentowanego przez czlonków.

4. Rozwijanie i utrwalenie demokratycznych praw i stosunków spolecznych.

 

Art. 10.

Zwiazek realizuje nakreslone cele miedzy innymi przez:

1. Prezentowanie stanowisk wobec organów państwowej wladzy administracyjnej, gospodarczej, ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej wobec pracodawców, organizacji politycznych spolecznych i zawodowych.

2. Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu aktów prawnych dotyczacych zatrudnienia, plac, ochrony socjalnej, warunków pracy, ochrony zdrowia i srodowiska oraz innych dziedzin życia gospodarczego i społecznego dotyczącego środowiska reprezentowanego przez Związek, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami.

3. Kontrole nad przestrzeganiem obowiazujacych przepisów prawa dotyczacych interesów czlonków Zwiazku.

4. Uczestnictwo w opracowaniu, zawieraniu, uaktualnianiu i wypowiadaniu ukladów zbiorowych pracy, zakladowych umów zbiorowych i porozumień oraz prowadzenie kontroli pod względem przestrzegania postanowień tych układów.

5. Uczestnictwo w rozstrzyganiu sporów zbiorowych.

6. Prowadzenie kontroli warunków pracy, placy i ochrony socjalnej czlonków zwyczajnych Zwiazku u pracodawców zagranicznych oraz zawieraniu układów zbiorowych w tym zakresie.

7. Wspóluczestnictwo w komitetach ds. posrednictwa pracy lub prowadzenie we wlasnym zakresie posrednictwa pracy.

8. Przeciwdzialanie bezrobociu.

9. Udzielanie pomocy prawnej czlonkom Zwiazku i ich rodzinom oraz wystepowanie na ich wniosek przed sadami.

10. Prowadzenie dzialalności szkoleniowej, kulturalnej, oswiatowej, propagandowej i wydawniczej – zgodnie z przepisami prawa.

10a.Organizowanie imprez, spotkan, bankietów w celu integracji ludzi morza.

11. Udzielanie czlonkom zwyczajnym Zwiazku pomocy finansowej.

12. Prowadzenie dzialalności gospodarczej i innej dzialalnosci dochodowej oraz powolywanie fundacji – zgodnie z przepisami prawa.

 

Art.11.

W przypadku naruszenia interesów czlonków zwyczajnych Zwiazku i ich rodzin oraz dla realizacji postulatów zawartych w uchwalach organów statutowych – Zwiazek moze podejmować rózne formy protestu i organizować strajki – zgodnie z przepisami prawa.

 

R o z d z i a l III

CZLOONKOWIE ZWIAZKU, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

Art. 12

Czlonkowie Zwiazku dziela sie na:

  1. zwyczajnych
  2. honorowych

Art. 12 a.

1. Czlonkiem zwyczajnym Zwiazku moze byc kazdy, posiadajacy dyplom morski na poziomie operacyjnym lub wyzszym dla statku o pojemności brutto 500 lub większej wydany zgodnie z Konwencji STCW (Miedzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im swiadectw oraz pelnienia wacht sporzadzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. Dz.U.84.39.201 z późn. zm.), płeć, pod warunkiem dobrowolnego wyrazenia woli przestrzegania postanowień Statutu Zwiazku.

2. Wyrazenia woli przystapienia do Zwiazku i przestrzegania postanowien Statutu polega na zlozeniu pisemnej deklaracji czlonkowskiej opatrzonej wlasnorecznym podpisem wraz z wyrazeniem pisemnej zgody na oplacanie w okreslonym trybie i wysokości skladki zwiazkowej ustalonej przez statutowe wladze Zwiazku.

3. Decyzje o przyjęciu w poczet czlonków podejmuje określony w statucie organ Zwiazku.

4. Przynależność do Zwiazku dokumentowana jest legitymacja wydana przez okreslony w statucie organ.

 

Art. 12 b

Czlonkiem honorowym Zwiazku moze w dowod uznania zostc kazda osoba. Decyzje o przyjeciu podejmuje jednoglosnie Krajowa Rada. O podjetej decyzji Krajowa Rada informuje Zjazd Czlonków/Delegatów.

 

Art. 13

Utrata czlonkostwa Zwiazku nastepuje poprzez:

1. Wystapienie – na podstawie pisemnego oświadczenia woli po uregulowaniu wszystkich zobowiazan wobec Zwiazku wynikajacych z czlonkostwa.

2. Wykluczenie – w przypadku:

A/. Nie przestrzegania statutu Zwiazku

B/. Uchylania sie od oplacania skladek- z wylaczeniem czlonków honorowych

C/. Uchybiania etyce obywatelskiej, zawodowej i kolezenskiej

D/. Dzialania na szkode Zwiazku

E/. Utraty praw obywatelskich oraz ograniczenia zdolnosci do czynnosci prawnych.

F/. Zgonu.

 

Art.14

Czlonkowie zwyczajni Zwiazku maja prawo do :

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organow i na wszystkie funkcje w Zwiazku z zastrzezeniem postanowien art. 36 ust.6.

2. Udzialu w ksztaltowaniu celow programowych Zwiazku

3. Oceny dzialalności Zwiazku, jego organow oraz osób pelniacych w tych organach funkcje z wyboru.

4. Korzystanie ze zwiazkowej ochrony prawnej.

5. Osobistego uczestniczenia przy rozpatrywaniu przez organy Zwiazku spraw dotyczacych jego osoby.

6. Biezacej informacji o dzialalności Zwiazku.

7. Odwolania sie do kazdej decyzji nizszej instytucji do organu wyzszej instytucji.

 

Art. 14 a

Czlonkowie honorowi maja prawo do:

1. Oceny dzialalności Zwiazku, jego organów oraz osób pelniacych w tych organach funkcje z wyboru.

2. Korzystanie ze zwiazkowej ochrony prawnej.

3. Osobistego uczestniczenia przy rozpatrywaniu przez organy Zwiazku spraw dotyczacych jego osoby.

4. Biezacej informacji o dzialalności Zwiazku.

 

Art.15

Czlonkowie zwyczajni Zwiazku maja obowiazek;

1. Przestrzegania postanowien statutu oraz uchwal statutowych organów Zwiazku.

2. Aktywnego uczestnictwa w dzialalności Zwiazku, jego organów oraz zespolow problemowych w celu realizacji statutowych zadan Zwiazku.

3. Terminowego oplacania skladki czlonkowskiej.

 

Dodaje się Art.15 a

Czlonkowie honorowi maja obowiazek przestrzegania postanowien statutu oraz uchwal statutowych organów Zwiazku.

 

 

R o z d z i a l IV

ORGANY ZWIĄZKU

Art. 16

Organami Zwiazku sa :

1. Zjazd Czlonkow /Delegatów –jezeli liczba czlonków zwyczajnych Zwiazku przekroczy 300 osob.

2. Krajowa Rada.

3. Prezydium Krajowej Rady.

4. Komisja Rewizyjna.

5. Organizacja Zakladowa.

6. Organizacja Miedzyzakladowa o ile zostala powolana

 

Art.. 17

1. Wszystkie organy Zwiazku pochodza z wyboru wedlug zasad okreslonych w statucie.

2. Organy Zwiazku dzialaja na zasadzie kolegialnosci i odpowiedzialne sa za realizacje zadan statutowych, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

3. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

 

Art. 18

Zjazd Czlonków / Delegatow:

1. Jest najwyzszym organem stanowiacym Zwiazku.

2. W trybie zwyczajnym jest zwolywany przez Krajowa Rade raz na cztery lata.

3. W trybie nadzwyczajnym jest zwolywany na podstawie uchwaly Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez 1/3 czlonków zwyczajnych Zwiazku.

3 a. Zjazd Nadzwyczajny jest zwolywany jezeli liczba osób (po wyczerpaniu trybu określonego w art. 30 a.) w Radzie Krajowej bedzie nizsza niz 2/3 liczby ustalonej przez Zjazd lub gdy sklad Komisji Rewizyjnej zmniejszy sie do 1 osoby

4. Zwolanie nadzwyczajnego Zjazdu nastepuje w terminie do dwoch miesicy od chwili spelnienia warunkow okreslonych w ust.3 lub 3a

5. Zjazd Delegatów stanowia Delegaci wybrani w ilosci i na zasadach okreslonych przez Krajowa Rade oraz mandatariusze pelniacy funkcje czlonka Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady.

 

Art. 19

Do kompetencji Zjazdu w szczegolnosci nalezy :

1. Okreslenie programu dzialania.

2. Uchwalenie statutu i decydowanie o jego zmianach.

3. Okreslenie ilosciowego skladu Krajowej Rady i Komisji

Rewizyjnej sposrod delegatow.

4. Wybor czlonkow Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej.

5. Wybor przewodniczacego Zwiazku i przewodniczacego Komisji

Rewizyjnej- sposrod delegatow.

6. Udzielenie absolutorium Krajowej Radzie.

7. Rozpatrywanie odwolan od decyzji Krajowej Rady.

8. Powolywanie sekcji zawodowych Zwiazku i okreslenie ich struktur, kompetencji i obowiazkow.

9. Rozwiazanie Zwiazku.

 

Art. 20

Krajowa Rada :

1. Jest najwyższym organem stanowiącym w okresie pomiędzy Zjazdami Członków / Delegatów.

2. Składa się z przewodniczącego, oraz członków Rady w ilości określonej przez Zjazd Członków / Delegatów.

3. Jest zwoływana w zależności od potrzeb przez Prezydium Krajowej Rady lub Komisję Rewizyjną.

 

Art. 21

Do kompetencji Krajowej Rady należy w szczególności:

1. Określenie sposobów, środków i terminów realizacji programu Związku.

2. Określenie kierunków i zasad gospodarki finansowej Związku, uchwalenie budżetu, zatwierdzenie sprawozdań i jego wykonania oraz zatwierdzenie bilansu.

3. Określenie zasad działalności oraz powoływania Organizacji Zakładowych, agend, biur, przedstawicielstw zakładowych, komisji problemowych Związku.

4. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.

5. Zwoływanie Zjazdu. Członków / Delegatów, określenie ordynacji wyborczej dla wyboru Delegatów na Zjazd.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach akcji protestacyjnej i strajku.

7. Określenie ilościowej etatyzacji biur, agend i przedstawicielstw Związku.

8. Zatwierdzanie zasad i wysokości płac mandatariuszy Związku pochodzących z wyboru.

9. Zatwierdzanie planów pracy Prezydium Krajowej Rady, regulaminów działania organów i agend Związku.

10. Zatwierdzanie stałych przedstawicieli Związku wchodzących w skład organów przedstawicielskich zrzeszeń i organizacji związkowych, krajowych i zagranicznych, do których należy Związek.

11. Wybór wiceprzewodniczących, sekretarzy Związku i członków Prezydium Krajowej Rady, a w przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybór tych mandatariuszy spośród swoich członków na okres pełnienia tych funkcji do czasu zwołania Zjazdu / Delegatów / Członków.

12. Określenie ilości etatowych mandatariuszy pełniących funkcję z wyboru w organach Związku.

13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Krajowej Rady.

14. Ustalenie zasad opłacania i wysokości składki członkowskiej.

 

Dodaje się art. 21 a

1. Rada Krajowa może uchwałą przekazać kompetencje określone w art. 21 ust. 1, 7, 10 przewodniczącemu.

2. Rada Krajowa z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może cofnąć przewodniczącemu upoważnienie do wykonywania jej kompetencji

 

Art. 22

Prezydium Krajowej Rady:

1. Jest organem wykonawczym Związku.

2. Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarzy oraz członków Prezydium Krajowej Rady w ilości określonej przez Krajową Radę.

3. Zbiera się w pełnym składzie w zależności od potrzeb.

4. Kierowane jest bezpośrednio przez przewodniczącego lub jego zastępcę wyznaczonego spośród wiceprzewodniczących.

 

Art. 23

Do obowiązków Prezydium Krajowej Rady należy w szczególności :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Rady.

2. Realizacja uchwał podjętych przez organa stanowiące Związku.

3. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Związku nie zastrzeżonych przez Krajową Radę.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach bieżących kontaktów międzynarodowych Związku.

5. Realizacja zadań w zakresie działalności szkoleniowej, informacyjno – propagandowej i wydawniczej Związku.

6. Kierowanie postępowaniem w sporze zbiorowym, strajkiem i akcjami protestacyjnymi.

7. Podejmowanie decyzji o przyjęciu członka zwyczajnego Związku oraz wnioskowanie do Krajowej Rady o wykreślenie członka Związku,

8. Koordynowanie i nadzorowanie działalności agend, biur, komisji przedstawicielstw Związku.

9. Składanie sprawozdań przed organami stanowiącymi Związku.

10. Zarządzanie majątkiem Związku.

11. Wydawanie legitymacji związkowych.

 

Art. 24

Komisja Rewizyjna :

1. Jest organem kontrolno – rewizyjnym Związku.

2. Składa się z przewodniczącego oraz z członków w ilości określonej przez Zjazd Członków / Delegatów.

3. Zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Art. 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1. Bieżące kontrolowanie merytorycznej, gospodarczej, finansowej i majątkowej działalności Związku, jego organów, komisji, zespołów, przedstawicielstw, agend, biur i innych jednostek organizacyjnych.

2. Opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych oraz ocena bilansów.

3. Składanie organom Związku opracowań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności wobec Zjazdu Członków/ Delegatów oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępujących organów Związku.

 

Art. 26

1. Organizacja Zakładowa jest organem Związku powoływanym przez Krajową Radę.

2. Posiada osobowość prawną w zakresie określonym przez Krajową Radę.

 

Art. 27

1. Organizacja Zakładowa prowadzi działalność związkową na terenie zakładu pracy.

2. Organizacja Zakładowa realizuje uchwały Krajowej Rady i swoje własne.

3. Organizacja Zakładowa działa zgodnie i w oparciu o statut Związku.

4. Organizacja Zakładowa wnioskuje do Krajowej Rady o powołanie przewodniczącego Organizacji Zakładowej i jego zastępcy(ów).

 

27 a

1. Rada Krajowa może powołać Organizację Międzyzakładową posiadającą osobowość prawną w zakresie określonym przez Radę Krajową

2. Kompetencje Organizacji Międzyzakładowej określi Rada Krajowa

3. Organizacja Międzyzakładowa wnioskuje do Rady Krajowej o powołanie przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej i jego zastępców

4. Organizacja Międzyzakładowa prowadzi działalność związkową na terenie kilku zakładów pracy.

5. Organizacja Międzyzakładowa realizuje uchwały Rady Krajowej i swoje własne.

6. Organizacja Międzyzakładowa działa zgodnie i w oparciu o Statut Związku.

 

R o z d z i a ł V

CZŁONKOWIE ORGANÓW ZWIĄZKU

Art. 28

1. Członkami organów Związku mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Związku.

2. Członkowie organów Związku pochodzą z wyboru.

3. Wybory członków organów Związku są tajne.

 

Art. 29

1. Członkowie organów Związku ponoszą związkową odpowiedzialność za naruszenie przepisów statutowo –regulaminowych oraz obowiązków wynikających z pełnionych funkcji.

2. Tryb postępowania w sprawach określonych w ust. 1 ustalają regulaminy uchwalone przez

Krajową Radę.

 

Art. 30

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1. Rezygnacji

2. Wystąpienia lub wykluczenia ze Związku.

3. Utraty praw publicznych oraz ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

4. Niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6 miesięcy, z wyjątkiem okresu zamustrowania.

5. Zgonu.

 

art. 30 a

  1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Krajowej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi osoba, która podczas wyborów na ostatnim Zjeździe uzyskała największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady Krajowej.
  2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi osoba, która podczas wyborów na ostatnim Zjeździe uzyskała największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Komisji Rewizyjnej.
  3. Uzyskanie mandatu przez nowego członka organu Związku wymaga jego pisemnej akceptacji. W razie braku zgody, zostaje powołany kolejny kandydat zgodnie z powyższymi zasadami.

 

R o z d z i a ł VI

ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU PODEJMOWANIE UCHWAŁ

Art. 31

1. Zjazd Członków / Delegatów ma prawo podejmować uchwały, jeżeli uczestniczą w nim członkowie zwyczajni lub delegaci w ilości określonej ordynacją wyborczą.

2. Uchwały Zjazdu Członków / Delegatów w sprawach:

A/. absolutorium

B/. statutu

C/. składek Związkowych

D/. rozwiązania Związku

podejmowane są większością co najmniej 2/3 ważnych głosów członków Związku lub delegatów uczestniczących w Zjeździe Członków / Delegatów, przy czym członkowie Krajowej Rady nie biorą udziału w głosowaniu nad absolutorium.

3. Uchwały Zjazdu Członków / Delegatów w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

Art. 32

1. Krajowa Rada z wyjątkiem w ust. 2 ma prawo podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej połowa uprawnionych członków.

2. Podjęcie uchwały przez Krajową Radę w sprawie zwołania Zjazdu Członków / Delegatów w trybie nadzwyczajnym wymaga większości co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Krajowej Rady.

3. Uchwały Krajowej Rady w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów.

4. W przypadku niemożności osobistego uczestniczenia przez członka Rady Krajowej w jej posiedzeniach, dopuszcza się przedstawienie projektów uchwał i ich głosowanie w formie pisemnej. Po ustaniu przyczyny powodującej nieobecność członka Rady Krajowej niezbędne jest złożenie potwierdzającego podpisu pod głosowanymi uchwałami.

 

Art. 33

1. Prezydium Krajowej Rady i Komisja Rewizyjna z wyjątkiem zastrzeżonym w ust. 2 mają prawo podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych członków.

2. Podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną w sprawie zwołania Zjazdu Członków / Delegatów w trybie nadzwyczajnym wymaga większości 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.

3. Organy wymienione w ust. 1 Podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

 

Art. 34

1. Uchwały dotyczące spraw osobowych / na wniosek członka organu podejmującego uchwałę / mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.

2. Z wyjątkiem zastrzeżonym dla wyboru oraz ust. 1, wszystkie uchwały organów Związku podejmowane są w sposób jawny.

 

Art. 35

Każdy organ wyższy może przekazać w formie uchwały swoje kompetencje innemu organowi niższemu oprócz spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.

 

ZASADY WYBORCZE

Art. 36

1. Delegaci na Zjazd wybierani są według ordynacji i regulaminu wyborczego, określonego przez Krajową Radę.

2. Liczbę członków w organach Związku oraz liczbę kandydatów na miejsce mandatowe określają: ordynacja i regulamin wyborczy oraz zasady uchwalone przez organ dokonujący wyboru

3. Wybór mandatariuszy organów Związku następuje po uzyskaniu przez kandydatów co najmniej 50% + 1 ważnych głosów.

4. Odwołanie mandatariuszy z pełnionej funkcji następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy ich wyborze.

5. Funkcje pełnione w Komisji Rewizyjnej nie mogą być łączone z funkcjami w pozostałych organach Związku.

6. Funkcje członków Prezydium Krajowej Rady oraz funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie mogą być pełnione równocześnie z funkcjami kierowniczymi w partiach i stronnictwach politycznych, organizacjach wyznaniowych, młodzieżowych oraz kierowniczymi funkcjami w organach administracji państwowej i gospodarczej szczebla centralnego.

 

R o z d z i a ł VII

MAJĄTEK ZWIĄZKU

Art. 37

1. Majątek Związku powstaje :

a/. ze składek członkowskich,

b/. z darowizn, dotacji zapisów,

c/. z działalności gospodarczej,

2. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.

 

Art. 38

1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki finansowe i papiery wartościowe.

2. Przyjęcie dotacji, darowizny lub zapisu nie może być uzależniona od warunków sprzecznych z interesami Związku.

 

Art. 39

1. Podstawę działalności finansowo – gospodarczej Związku stanowi budżet.

2. Prezydium Krajowej Rady prowadzi działalność w ramach budżetu, zawiera umowy i zaciąga zobowiązania majątkowe.

3. Za zarządzanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność przewodniczący lub osoby upełnomocnione przez Prezydium Krajowej Rady.

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łącznie co najmniej 2 upełnomocnionych osób.

5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych / o wartości określonej przez Krajową Radę / wymagana jest uchwała Prezydium Krajowej Rady.

 

R o z d z i a ł VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 40

1. Oznakami zewnętrznymi Związku są:

a/. sztandar Związku,

b/. znak Związku,

c/. odznaka honorowa Związku,

2. Znak Związku podlega ochronie prawnej.

3. Wzory odznak wymienionych w ust. 1 b, c oraz przyznawania odznak honorowych określa Krajowa Rada.

 

Art. 41

Wykładni przepisów dokonuje Krajowa Rada.

 

Art. 42

Kierownikiem Związku jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa jest przewodniczący Związku.

 

Art. 43

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Zjazdu podjętej w trybie Art. 31 ust. 2.

2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zjazd Członków / Delegatów.

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie.

 

Art. 44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w sądzie z mocą obowiązującą od daty uchwalenia przez Zjazd Czlonkow / Delegatow/ lub Komitet Zalozycielski Zwiazku.