Start O nasStatutInformacje

Mikolajki Morskie KontaktLinki

  

STATUT ZWIAZKU ZAWODOWEGO

KAPITANOW I OFICEROW

 

Wersja tekstowa Statutu do druku

POSTANOWIENIA OGOLNE

Szczecin, pazdziernik 2021 r.

Rozdzial I

Art. 1.

ZWIAZEK ZAWODOWY KAPITANOW I OFICEROW zwany dalej ZWIAZKIEM jest ogolnokrajowa organizacja zwiazkowa.

 

Art. 2.

Zwiazek jest reprezentantem zrzeszonych w nim czlonkow.

 

Art. 3.

1. Terenem dzialania zwiazku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz przebywajace poza jej obszarem polskie statki i obiekty plywajace, na ktorych zatrudnieni sa jego czlonkowie.

2. Siedziba Zwiazku jest miasto SZCZECIN.

 

Art. 4

Zwiazek posiada osobowosc prawna i w swojej dzialalnosci statutowej jest organizacja niezalezna, dzialajaca na podstawie statutu, zgodnie z:

· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

· ustawa o Zwiazkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r.

· innymi ustawami,

· miedzynarodowymi konwencjami.

 

Art. 5.

Zwiazek dziala poprzez organy wymienione w statucie i powolane zgodnie z jego postanowieniami.

 

Art. 6.

Zwiazek moze tworzyc terenowe organizacje, agendy, biura, przedstawicielstwa zakladowe, placowki naukowo szkoleniowe, badawcze, kulturalne, inne jednostki organizacyjne oraz posiadac wlasne srodki publiczno informacyjne.

 

Art. 7.

1. Zwiazek moze byc czlonkiem krajowych i miedzynarodowych zrzeszen zwiazkowych oraz organizacji spoleczno zawodowych.

2. Zwiazek moze zawierac z zagranicznymi i ich zrzeszeniami zwiazkowymi oraz pracodawcami zagranicznymi i ich przedstawicielstwami umowy dotyczace praw zwiazkowych.

 

Art. 8.

Zwiazek reprezentowany jest przez:

1. Przewodniczacego lub wiceprzewodniczacych.

2. Czlonkow organow Zwiazku, w granicach okreslonych przez przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego Zwiazku.

 

Rozdzial II

CELE I ZADANIA ZWIAZKU

Art. 9.

Celami Zwiazku sa w szczegolnosci:

1. Obrona praw i interesow zawodowych, spolecznych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych oraz warunkow pracy i zycia czlonkow Zwiazku i ich rodzin.

2. Oddzialywanie na polityke gospodarcza panstwa, zgodnie z interesami czlonkow Zwiazku.

3. Ksztaltowanie etyki zawodowej, kultury stosunkow miedzyludzkich, ochrona godnosci zawodu reprezentowanego przez czlonkow.

4. Rozwijanie i utrwalenie demokratycznych praw i stosunkow spolecznych.

 

Art. 10.

Zwiazek realizuje nakreslone cele miedzy innymi przez:

1. Prezentowanie stanowisk wobec organow panstwowej wladzy administracyjnej, gospodarczej, ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej wobec pracodawcow, organizacji politycznych spolecznych i zawodowych.

2. Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu aktow prawnych dotyczacych zatrudnienia, plac, ochrony socjalnej, warunkow pracy, ochrony zdrowia i srodowiska oraz innych dziedzin zycia gospodarczego i spolecznego dotyczacego srodowiska reprezentowanego przez Zwiazek, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami.

3. Kontrole nad przestrzeganiem obowiazujacych przepisow prawa dotyczacych interesow czlonkw Zwiazku.

4. Uczestnictwo w opracowaniu, zawieraniu, uaktualnianiu i wypowiadaniu ukladow zbiorowych pracy, zakladowych umow zbiorowych i porozumien oraz prowadzenie kontroli pod wzgledem przestrzegania postanowien tych ukladow.

5. Uczestnictwo w rozstrzyganiu sporow zbiorowych.

6. Prowadzenie kontroli warunkow pracy, placy i ochrony socjalnej czlonkow zwyczajnych Zwiazku u pracodawcow zagranicznych oraz zawieraniu ukladow zbiorowych w tym zakresie.

7. Wspoluczestnictwo w komitetach ds. posrednictwa pracy lub prowadzenie we wlasnym zakresie posrednictwa pracy.

8. Przeciwdzialanie bezrobociu.

9. Udzielanie pomocy prawnej czlonkom Zwiazku i ich rodzinom oraz wystepowanie na ich wniosek przed sadami.

10. Prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej, kulturalnej, oswiatowej, propagandowej i wydawniczej zgodnie z przepisami prawa.

10a.Organizowanie imprez, spotkan, bankietow w celu integracji ludzi morza.

11. Udzielanie czlonkom zwyczajnym Zwiazku pomocy finansowej.

12. Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej i innej dzialalnosci dochodowej oraz powolywanie fundacji zgodnie z przepisami prawa.

 

Art.11.

W przypadku naruszenia interesow czlonkow zwyczajnych Zwiazku i ich rodzin oraz dla realizacji postulatow zawartych w uchwalach organow statutowych Zwiazek moze podejmowac rozne formy protestu i organizowac strajki zgodnie z przepisami prawa.

 

R o z d z i a l III

CZLOONKOWIE ZWIAZKU, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

Art. 12

Czlonkowie Zwiazku dziela sie na:

  1. zwyczajnych
  2. honorowych

Art. 12 a.

1. Czlonkiem zwyczajnym Zwiazku moze byc kazdy, posiadajacy dyplom morski na poziomie operacyjnym lub wyzszym dla statku o pojemnosci brutto 500 lub wiekszej wydany zgodnie z Konwencji STCW (Miedzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im swiadectw oraz pelnienia wacht sporzadzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. Dz.U.84.39.201 z pozn. zm.), , pod warunkiem dobrowolnego wyrazenia woli przestrzegania postanowien Statutu Zwiazku.

2. Wyrazenia woli przystapienia do Zwiazku i przestrzegania postanowien Statutu polega na zlozeniu pisemnej deklaracji czlonkowskiej opatrzonej wlasnorecznym podpisem wraz z wyrazeniem pisemnej zgody na oplacanie w okreslonym trybie i wysokosci skladki zwiazkowej ustalonej przez statutowe wladze Zwiazku.

3. Decyzje o przyjeciu w poczet czlonków podejmuje okreslony w statucie organ Zwiazku.

4. Przynaleznoscdo Zwiazku dokumentowana jest legitymacja wydana przez okreslony w statucie organ.

 

Art. 12 b

Czlonkiem honorowym Zwiazku moze w dowod uznania zostc kazda osoba. Decyzje o przyjeciu podejmuje jednoglosnie Krajowa Rada. O podjetej decyzji Krajowa Rada informuje Zjazd Czlonkow/Delegatow.

 

Art. 13

Utrata czlonkostwa Zwiazku nastepuje poprzez:

1. Wystapienie na podstawie pisemnego oswiadczenia woli po uregulowaniu wszystkich zobowiazan wobec Zwiazku wynikajacych z czlonkostwa.

2. Wykluczenie w przypadku:

A/. Nie przestrzegania statutu Zwiazku

B/. Uchylania sie od oplacania skladek z wylaczeniem czlonkow honorowych

C/. Uchybiania etyce obywatelskiej, zawodowej i kolezenskiej

D/. Dzialania na szkode Zwiazku

E/. Utraty praw obywatelskich oraz ograniczenia zdolnosci do czynnosci prawnych.

F/. Zgonu.

 

Art.14

Czlonkowie zwyczajni Zwiazku maja prawo do :

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organow i na wszystkie funkcje w Zwiazku z zastrzezeniem postanowien art. 36 ust.6.

2. Udzialu w ksztaltowaniu celow programowych Zwiazku

3. Oceny dzialalnosci Zwiazku, jego organow oraz osob pelniacych w tych organach funkcje z wyboru.

4. Korzystanie ze zwiazkowej ochrony prawnej.

5. Osobistego uczestniczenia przy rozpatrywaniu przez organy Zwiazku spraw dotyczacych jego osoby.

6. Biezacej informacji o dzialalnosci Zwiazku.

7. Odwolania sie do kazdej decyzji nizszej instytucji do organu wyzszej instytucji.

 

Art. 14 a

Czlonkowie honorowi maja prawo do:

1. Oceny dzialalnosci Zwiazku, jego organow oraz osob pelniacych w tych organach funkcje z wyboru.

2. Korzystanie ze zwiazkowej ochrony prawnej.

3. Osobistego uczestniczenia przy rozpatrywaniu przez organy Zwiazku spraw dotyczacych jego osoby.

4. Biezacej informacji o dzialalnosci Zwiazku.

 

Art.15

Czlonkowie zwyczajni Zwiazku maja obowiazek;

1. Przestrzegania postanowien statutu oraz uchwal statutowych organów Zwiazku.

2. Aktywnego uczestnictwa w dzialalnosci Zwiazku, jego organow oraz zespolow problemowych w celu realizacji statutowych zadan Zwiazku.

3. Terminowego oplacania skladki czlonkowskiej.

 

Art.15 a

Czlonkowie honorowi maja obowiazek przestrzegania postanowien statutu oraz uchwal statutowych organow Zwiazku.

 

 

R o z d z i a l IV

ORGANY ZWIAZKU

Art. 16

Organami Zwiazku sa :

1. Zjazd Czlonkow /Delegatow jezeli liczba czlonkow zwyczajnych Zwiazku przekroczy 300 osob.

2. Krajowa Rada.

3. Prezydium Krajowej Rady.

4. Komisja Rewizyjna.

5. Organizacja Zakladowa.

6. Organizacja Miedzyzakladowa o ile zostala powolana

 

Art.. 17

1. Wszystkie organy Zwiazku pochodza z wyboru wedlug zasad okreslonych w statucie.

2. Organy Zwiazku dzialaja na zasadzie kolegialnosci i odpowiedzialne sa za realizacje zadan statutowych, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

3. Kadencja organow Zwiazku trwa cztery lata.

 

Art. 18

Zjazd Czlonkow / Delegatow:

1. Jest najwyzszym organem stanowiacym Zwiazku.

2. W trybie zwyczajnym jest zwolywany przez Krajowa Rade raz na cztery lata.

3. W trybie nadzwyczajnym jest zwolywany na podstawie uchwaly Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez 1/3 czlonkow zwyczajnych Zwiazku.

3 a. Zjazd Nadzwyczajny jest zwolywany jezeli liczba osob (po wyczerpaniu trybu okreslonego w art. 30 a.) w Radzie Krajowej bedzie nizsza niz 2/3 liczby ustalonej przez Zjazd lub gdy sklad Komisji Rewizyjnej zmniejszy sie do 1 osoby

4. Zwolanie nadzwyczajnego Zjazdu nastepuje w terminie do dwoch miesicy od chwili spelnienia warunkow okreslonych w ust.3 lub 3a

5. Zjazd Delegatow stanowia Delegaci wybrani w ilosci i na zasadach okreslonych przez Krajowa Rade oraz mandatariusze pelniacy funkcje czlonka Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady.

 

Art. 19

Do kompetencji Zjazdu w szczegolnosci nalezy :

1. Okreslenie programu dzialania.

2. Uchwalenie statutu i decydowanie o jego zmianach.

3. Okreslenie ilosciowego skladu Krajowej Rady i Komisji

Rewizyjnej sposrod delegatow.

4. Wybor czlonkow Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej.

5. Wybor przewodniczacego Zwiazku i przewodniczacego Komisji

Rewizyjnej- sposrod delegatow.

6. Udzielenie absolutorium Krajowej Radzie.

7. Rozpatrywanie odwolan od decyzji Krajowej Rady.

8. Powolywanie sekcji zawodowych Zwiazku i okreslenie ich struktur, kompetencji i obowiazkow.

9. Rozwiazanie Zwiazku.

 

Art. 20

Krajowa Rada :

1. Jest najwyzszym organem stanowiacym w okresie pomiedzy Zjazdami Czlonkow / Delegatow.

2. Sklada sie z przewodniczacego, oraz czlonków Rady w ilosci okreslonej przez Zjazd Czlonkow / Delegatow.

3. Jest zwolywana w zaleznosci od potrzeb przez Prezydium Krajowej Rady lub Komisje Rewizyjna.

 

Art. 21

Do kompetencji Krajowej Rady nalezy w szczegolnosci:

1. Okreslenie sposobow, srodkow i terminow realizacji programu Zwiazku.

2. Okreslenie kierunkow i zasad gospodarki finansowej Zwiazku, uchwalenie budzetu, zatwierdzenie sprawozdan i jego wykonania oraz zatwierdzenie bilansu.

3. Okreslenie zasad dzialalnosci oraz powolywania Organizacji Zakladowych, agend, biur, przedstawicielstw zakladowych, komisji problemowych Zwiazku.

4. Podejmowanie decyzji o przystapieniu Zwiazku do krajowych i miedzynarodowych zrzeszen i organizacji zwiazkowych.

5. Zwolywanie Zjazdu. Czlonkow / Delegatow, okreslenie ordynacji wyborczej dla wyboru Delegatow na Zjazd.

6. Podejmowanie uchwal w sprawach akcji protestacyjnej i strajku.

7. Okreslenie ilosciowej etatyzacji biur, agend i przedstawicielstw Zwiazku.

8. Zatwierdzanie zasad i wysokosci plac mandatariuszy Zwiazku pochodzacych z wyboru.

9. Zatwierdzanie planow pracy Prezydium Krajowej Rady, regulaminow dzialania organow i agend Zwiazku.

10. Zatwierdzanie stalych przedstawicieli Zwiazku wchodzacych w sklad organow przedstawicielskich zrzeszen i organizacji zwiazkowych, krajowych i zagranicznych, do ktorych nalezy Zwiazek.

11. Wybor wiceprzewodniczacych, sekretarzy Zwiazku i czlonkow Prezydium Krajowej Rady, a w przypadku wygasniecia mandatu przewodniczacego i przewodniczacego Komisji Rewizyjnej wybor tych mandatariuszy sposrod swoich czlonkow na okres pelnienia tych funkcji do czasu zwolania Zjazdu / Delegatow / Czlonkow.

12. Okreslenie ilosci etatowych mandatariuszy pelniacych funkcje z wyboru w organach Zwiazku.

13. Rozpatrywanie odwolan od decyzji Prezydium Krajowej Rady.

14. Ustalenie zasad oplacania i wysokosci skladki czlonkowskiej.

 

Dodaje sie art. 21 a

1. Rada Krajowa moze uchwala przekazac kompetencje okreslone w art. 21 ust. 1, 7, 10 przewodniczacemu.

2. Rada Krajowa z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej moze cofnac przewodniczacemu upowaznienie do wykonywania jej kompetencji

 

Art. 22

Prezydium Krajowej Rady:

1. Jest organem wykonawczym Zwiazku.

2. Sklada sie z przewodniczacego, wiceprzewodniczacych, sekretarzy oraz czlonkow Prezydium Krajowej Rady w ilosci okreslonej przez Krajowa Rade.

3. Zbiera sie w pewnym skladzie w zaleznosci od potrzeb.

4. Kierowane jest bezposrednio przez przewodniczacego lub jego zastepce wyznaczonego sposrod wiceprzewodniczacych.

 

Art. 23

Do obowiazkow Prezydium Krajowej Rady nalezy w szczegolnosci :

1. Kierowanie biezaca dzialalnoscis Zwiszku pomisdzy posiedzeniami Rady.

2. Realizacja uchwal podjetych przez organa stanowiace Zwiazku.

3. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczacych dzialalnosci Zwiazku nie zastrzezonych przez Krajowa Rade.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach biezacych kontaktow miedzynarodowych Zwiazku.

5. Realizacja zadan w zakresie dzialalnosci szkoleniowej, informacyjno propagandowej i wydawniczej Zwiazku.

6. Kierowanie postepowaniem w sporze zbiorowym, strajkiem i akcjami protestacyjnymi.

7. Podejmowanie decyzji o przyjeciu czlonka zwyczajnego Zwiazku oraz wnioskowanie do Krajowej Rady o wykreslenie czlonka Zwiazku,

8. Koordynowanie i nadzorowanie dzialalności agend, biur, komisji przedstawicielstw Zwiazku.

9. Skladanie sprawozdan przed organami stanowiacymi Zwiazku.

10. Zarzadzanie majatkiem Zwiazku.

11. Wydawanie legitymacji zwiazkowych.

 

Art. 24

Komisja Rewizyjna :

1. Jest organem kontrolno rewizyjnym Zwiazku.

2. Sklada sie z przewodniczacego oraz z czlonków w ilosci okreslonej przez Zjazd Czlonkow / Delegatow.

3. Zbiera sie w zaleznosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz na pol roku.

 

Art. 25

Do zadan Komisji Rewizyjnej w szczegolnosci nalezy:

1. Biezace kontrolowanie merytorycznej, gospodarczej, finansowej i majatkowej dzialalnosci Zwiazku, jego organow, komisji, zespolow, przedstawicielstw, agend, biur i innych jednostek organizacyjnych.

2. Opiniowanie projektow budzetu, preliminarzy budzetowych oraz ocena bilansow.

3. Skladanie organom Zwiazku opracowan z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikajacymi z ustalen pokontrolnych.

4. Skladanie sprawozdan ze swojej dzialalnosci wobec Zjazdu Czlonkow/ Delegatow oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustepujacych organow Zwiazku.

 

Art. 26

1. Organizacja Zakladowa jest organem Zwiazku powolywanym przez Krajowo Rade.

2. Posiada osobowosc prawna w zakresie okreslonym przez Krajowa Rade.

 

Art. 27

1. Organizacja Zakladowa prowadzi dzialalnosc zwiazkowa na terenie zakladu pracy.

2. Organizacja Zakladowa realizuje uchwaly Krajowej Rady i swoje wlasne.

3. Organizacja Zakladowa dziala zgodnie i w oparciu o statut Zwiazku.

4. Organizacja Zakladowa wnioskuje do Krajowej Rady o powolanie przewodniczacego Organizacji Zakladowej i jego zastepcy(ow).

 

27 a

1. Rada Krajowa moze powolac Organizacje Miedzyzakladowa posiadajaca osobowosc prawna w zakresie okreslonym przez Rade Krajowa

2. Kompetencje Organizacji Miedzyzakladowej okresli Rada Krajowa

3. Organizacja Miedzyzakladowa wnioskuje do Rady Krajowej o powolanie przewodniczacego Organizacji Miedzyzakladowej i jego zastepcow

4. Organizacja Miedzyzakladowa prowadzi dzialalnosc zwiazkowa na terenie kilku zakladow pracy.

5. Organizacja Miedzyzakladowa realizuje uchwaly Rady Krajowej i swoje wlasne.

6. Organizacja Miedzyzakladowa dziala zgodnie i w oparciu o Statut Zwiazku.

 

R o z d z i a ł V

CZLONKOWIE ORGANOW ZWIAZKU

Art. 28

1. Czlonkami organow Zwiazku moga byc wylacznie czlonkowie zwyczajni Zwiazku.

2. Czlonkowie organow Zwiazku pochodza z wyboru.

3. Wybory czlonkow organow Zwiazku sa tajne.

 

Art. 29

1. Czlonkowie organow Zwiazku ponosza zwiazkowa odpowiedzialnosc za naruszenie przepisow statutowo regulaminowych oraz obowiazkow wynikajacych z pelnionych funkcji.

2. Tryb postepowania w sprawach okreslonych w ust. 1 ustalaja regulaminy uchwalone przez

Krajowa Rade.

 

Art. 30

Mandat czlonka organow Zwiazku wygasa przed uplywem kadencji w przypadku:

1. Rezygnacji

2. Wystapienia lub wykluczenia ze Zwiazku.

3. Utraty praw publicznych oraz ograniczenia zdolnosci do czynnosci prawnych.

4. Niemoznosci pelnienia funkcji przez okres ponad 6 miesiecy, z wyjatkiem okresu zamustrowania.

5. Zgonu.

 

art. 30 a

  1. W przypadku wygasniecia mandatu czlonka Rady Krajowej przed uplywem kadencji na jego miejsce wchodzi osoba, ktora podczas wyborow na ostatnim Zjezdzie uzyskala najwieksza ilosc glosow sposrod kandydatow, ktorzy nie weszli do Rady Krajowej.
  2. W przypadku wygasniecia mandatu czlonka Komisji Rewizyjnej przed uplywem kadencji na jego miejsce wchodzi osoba, ktora podczas wyborow na ostatnim Zjezdzie uzyskala najwieksza ilosc glosow sposrod kandydatow, ktorzy nie weszli do Komisji Rewizyjnej.
  3. Uzyskanie mandatu przez nowego czlonka organu Zwiazku wymaga jego pisemnej akceptacji. W razie braku zgody, zostaje powolany kolejny kandydat zgodnie z powyzszymi zasadami.

 

R o z d z i a l VI

ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIAZKU PODEJMOWANIE UCHWAL

Art. 31

1. Zjazd Czlonkow / Delegatow ma prawo podejmowac uchwaly, jezeli uczestnicza w nim czlonkowie zwyczajni lub delegaci w ilosci okreslonej ordynacja wyborcza.

2. Uchwaly Zjazdu Czlonkow / Delegatow w sprawach:

A/. absolutorium

B/. statutu

C/. skladek Zwiazkowych

D/. rozwiazania Zwiazku

podejmowane sa wiekszoscia co najmniej 2/3 waznych glosow czlonkow Zwiazku lub delegatow uczestniczacych w Zjezdzie Czlonkow / Delegatow, przy czym czlonkowie Krajowej Rady nie biora udzialu w glosowaniu nad absolutorium.

3. Uchwaly Zjazdu Czlonkow / Delegatow w pozostalych sprawach podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosow.

 

Art. 32

1. Krajowa Rada z wyjatkiem w ust. 2 ma prawo podejmowac uchwaly, jezeli uczestniczy w niej co najmniej polowa uprawnionych czlonkow.

2. Podjecie uchwaly przez Krajowa Rade w sprawie zwolania Zjazdu Czlonków / Delegatow w trybie nadzwyczajnym wymaga wiekszosci co najmniej 2/3 glosow przy obecnosci co najmniej 2/3 czlonkow Krajowej Rady.

3. Uchwaly Krajowej Rady w pozostalych sprawach podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosow.

4. W przypadku niemoznosci osobistego uczestniczenia przez czlonka Rady Krajowej w jej posiedzeniach, dopuszcza sie przedstawienie projektow uchwal i ich glosowanie w formie pisemnej. Po ustaniu przyczyny powodujacej nieobecnosc czlonka Rady Krajowej niezbedne jest zozenie potwierdzajacego podpisu pod glosowanymi uchwalami.

 

Art. 33

1. Prezydium Krajowej Rady i Komisja Rewizyjna z wyjatkiem zastrzezonym w ust. 2 maja prawo podejmowania uchwal, jezeli uczestniczy w nich co najmniej polowa uprawnionych czlonkow.

2. Podejmowanie uchwal przez Komisje Rewizyjna w sprawie zwolania Zjazdu Czlonkow / Delegatow w trybie nadzwyczajnym wymaga wiekszosci 2/3 czlonkow Komisji Rewizyjnej.

3. Organy wymienione w ust. 1 Podejmuja uchwaly zwykla wiekszoscia glosow.

 

Art. 34

1. Uchwaly dotyczace spraw osobowych / na wniosek czlonka organu podejmujacego uchwale / moga bya podejmowane w glosowaniu tajnym.

2. Z wyjatkiem zastrzezonym dla wyboru oraz ust. 1, wszystkie uchwaly organow Zwiazku podejmowane sa w sposob jawny.

 

Art. 35

Kazdy organ wyzszy moze przekazac w formie uchwaly swoje kompetencje innemu organowi nizszemu oprocz spraw wymagajacych kwalifikowanej wiekszosci glosow.

 

ZASADY WYBORCZE

Art. 36

1. Delegaci na Zjazd wybierani sa wedlug ordynacji i regulaminu wyborczego, okreslonego przez Krajowa Rade.

2. Liczbe czlonkow w organach Zwiazku oraz liczbe kandydatow na miejsce mandatowe okreslaja: ordynacja i regulamin wyborczy oraz zasady uchwalone przez organ dokonujacy wyboru

3. Wybor mandatariuszy organow Zwiazku nastepuje po uzyskaniu przez kandydatow co najmniej 50% + 1 waznych glosow.

4. Odwolanie mandatariuszy z pelnionej funkcji nastepuje w trybie i na zasadach obowiazujacych przy ich wyborze.

5. Funkcje pelnione w Komisji Rewizyjnej nie moga byc laczone z funkcjami w pozostalych organach Zwiazku.

6. Funkcje czlonkow Prezydium Krajowej Rady oraz funkcje przewodniczacego Komisji Rewizyjnej nie moga byc pelnione rownoczesnie z funkcjami kierowniczymi w partiach i stronnictwach politycznych, organizacjach wyznaniowych, mlodziezowych oraz kierowniczymi funkcjami w organach administracji panstwowej i gospodarczej szczebla centralnego.

 

R o z d z i a l VII

MAJATEK ZWIAZKU

Art. 37

1. Majatek Zwiazku powstaje :

a/. ze skladek czlonkowskich,

b/. z darowizn, dotacji zapisow,

c/. z dzialalnosci gospodarczej,

2. Skladki czlonkowskie wplacane na rzecz Zwiazku nie podlegaja zwrotowi.

 

Art. 38

1. Majatek Zwiazku stanowia: nieruchomosci, ruchomośsci, udzialy, prawa, srodki finansowe i papiery wartosciowe.

2. Przyjecie dotacji, darowizny lub zapisu nie moze byc uzalezniona od warunkow sprzecznych z interesami Zwiazku.

 

Art. 39

1. Podstawe dzialalnosci finansowo gospodarczej Zwiazku stanowi budzet.

2. Prezydium Krajowej Rady prowadzi dzialalnosc w ramach budzetu, zawiera umowy i zaciaga zobowiazania majatkowe.

3. Za zarzadzanie majatkiem ponosza odpowiedzialnosc przewodniczacy lub osoby upelnomocnione przez Prezydium Krajowej Rady.

4. Do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych wymagane jest lacznie co najmniej 2 upelnomocnionych osob.

5. W sprawach przekraczajacych zakres zwyklego zarzadu, a zwlaszcza nabywania, zbywania lub likwidacji trwalych srodkow majatkowych / o wartosci okreslonej przez Krajowa Rade / wymagana jest uchwala Prezydium Krajowej Rady.

 

R o z d z i a l VIII

POSTANOWIENIA KONCOWE

Art. 40

1. Oznakami zewnetrznymi Zwiazku sa:

a/. sztandar Zwiazku,

b/. znak Zwiazku,

c/. odznaka honorowa Zwiazku,

2. Znak Zwiazku podlega ochronie prawnej.

3. Wzory odznak wymienionych w ust. 1 b, c oraz przyznawania odznak honorowych okresla Krajowa Rada.

 

Art. 41

Wykladni przepisow dokonuje Krajowa Rada.

 

Art. 42

Kierownikiem Zwiazku jako zakladu pracy w rozumieniu przepisow prawa jest przewodniczacy Zwiazku.

 

Art. 43

1. Rozwiazanie Zwiazku moze nastapic na podstawie Uchwaly Zjazdu podjetej w trybie Art. 31 ust. 2.

2. Czynnosci zwiazane z likwidacja Zwiazku dokonuje Komisja Likwidacyjna powolana przez Zjazd Czlonkow / Delegatow.

3. Z przeprowadzonych czynnosci likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporzadza sprawozdanie, ktore sklada we wlasciwym sadzie.

 

Art. 44

Statut wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania w sadzie z moca obowiazujaca od daty uchwalenia przez Zjazd Czlonkow / Delegatow/ lub Komitet Zalozycielski Zwiazku.